Markedkommentar August 2023

Det nordiske aksjemarkedet steg (i NOK) i august hovedsakelig som følge av 17% oppgang for tungvekteren Novo Nordisk, som vekter rett i underkant av 20% i Vinx-indeksen. Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 og verdensindeksen falt alle noe tilbake.

I Norden generelt var det aksjer innen helse, energi og teknologi som gikk sterkest i august. Aksjekursen til Novo Nordisk steg kraftig etter at selskapet annonserte resultater fra kliniske studier. Studien som inkluderte hele 17.600 pasienter, viste at slankemedisinen Wegovy reduserte risikoen for alvorlige hjerteproblemer og hjerterelatert død med 20%. Novo Nordisk var ved månedsslutt Europas største selskap målt i markedsverdi etter en oppgang på 68% det siste 12 måneder. De svakeste sektorene i Norden var industri, syklisk konsum og kraft.

Rapporteringssesongen i Norden var totalt sett svak med flere skuffelser enn positive overraskelser relativt til analytikernes forventninger. Aksjekursene reagerte i gjennomsnitt mer negativt til resultatslippene enn man har sett på en god stund. Både selskapene selv og analytikerne har i ettertid tatt ned sine resultatestimater for 2023 og 2024.

Preliminære PMI’er er forventet å ha svekket seg i august med global PMI ned til under 51, noe som er tredje måned med svekkelse. Industri (manufacturing) PMI har vært på den svake siden i lengre tid, mens tjeneste-PMI svekket seg betydelig under måneden. Lønnsveksten holder seg på sterke nivåer. I USA viste Atlanta Feds siste lønnsvekstundersøkelse 5,7% årsvekst i juli, opp ifra juni.

Konsumpriser i den vestlige verden holder seg fortsatt på høye nivåer. Den amerikanske konsumprisindeksen har imidlertid falt betydelig tilbake de siste månedene, men var noe opp til en årstakt på 3,2% i juli. Kjerne-KPI falt til 4,7%. Under sentralbankkonferansen i Jackson Hole fortsatte Jerome Powell å minne om at det er Feds jobb å få inflasjonen ned til 2%-målet, men at de nå kan gå mer forsiktig fram gitt siste tids utvikling.

I Norge falt KPI og kjerne-KPI til hhv 5,4% og 6,4%. Norge hevet styringsrenten med 25 bp til 4,0% og signaliserte nye 25 bp i september. Markedet spekulerer i ytterligere en heving før toppen er nådd.

Etter at stimulansetiltak økte pengemengden i den vestlige verden voldsomt under pandemien, så har den siste tids innstrammende pengepolitikk gjort at pengemengdeveksten har kommet kraftig ned. Veksten i pengemengdeaggregatet M2 har i Norge steget 1% det siste året, men er ned 0,9% siste tre måneder. Kredittveksten var ned til en årstakt på 4,2% i juli. I USA var pengemengden (M2) ned 3,5% år-over-år. Sterk negativ pengemengdevekst er ytterst sjelden og har vært forbundet med kraftig tilbakegang i økonomien.

Lange statsrenter steg i USA og Sverige, mens de falt marginalt tilbake i Norge og Tyskland i august. De fleste rentekurver holdt seg dog på nivåene som ved inngangen til måneden. De amerikanske og norske rentekurvene er inverterte, og rentemarkedet signaliserer dermed resesjon. En fallende rentekurve gjør det krevende for banker, som låner ut langt og finansierer seg kort, å opprettholde rentemarginen. Bankene holder innskuddsrenter på et lavt nivå for å kompensere for dette. Likviditetsfond og obligasjonsfond fremstår nå mer enn noen gang som et attraktivt alternativ til bankinnskudd. DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks fortsetter sin sterke utvikling og var opp 1,3% i august og 7,5% så langt i år. Lån til shipping og oljerelatert virksomhet har gitt best avkastning så langt i 2023. Kredittpåslagene kom noe ned i Norden, mens europeiske og amerikanske kredittpåslag steg noe.

Blant råvarene hadde energi en god måned i august. Naturgassprisen fortsetter å være volatil, men var opp betydelig i august etter svak utvikling det siste året. Selv om Australia normalt ikke er en LNG tilbyder til Europa, så har en arbeiderkonflikt på to LNG-prosjekter i Australia, som utgjør 5% av globalt LNG-tilbud, antakelig vært med på å stramme til prisbildet den siste måneden. Oljeprisen steg etter at spekulasjoner om videre produksjonskutt fra OPEC+, viss produksjon allerede er på et toårs bunnpunkt.

Den norske kronen fortsatte å svekke seg relativt til euro, dollar og gull i august.

Tabell0823

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden

  Arctic Global Select - Det nye fondet "alle" snakker om

  Albert Collett har fått besøk i studio av forvalter, Tone Varmann, som forteller om det nye fondet «Arctic Global Select». Et globalt og aktivt forvaltet aksjefond i samarbeid med “glokale” spesialister.

  Hør hvordan Tone bygger et globalt forvalterteam, med sektorspesialister i de mest disruptive delene av markedet som komplementerer hverandre gjennom skiftende markedsforhold. – og hvem det nye aksjefondet, Arctic Global Select, passer for.

 2. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Mai 2024

  Aksjemarkedet hadde en positiv utvikling i mai, hvor Oslo Børs ledet an med en oppgang på 5,2% hjulpet av en bred oppgang i råvarepriser og fortsatt god fart i shipping. Globalt steg verdensindeksen målt ved MSCI World Index (NOK) med 3,9% og det amerikanske aksjemarkedet steg 4,8% (S&P 500 USD). 

 3. Arctic Asset Management -

  Biotech hitting the news

  This morning, Ulrica Slåne Bjerke, portfolio manager and CIO for our healthcare funds Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select, was invited to Dagens Industri’s TV Börsmorgon. She commented on topics currently in focus regarding the sector, obesity stocks Novo and Lilly, falling interest rates positive for biotech, Novavax share price soaring as well as some Swedish med tech companies having an uphill day.

 4. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar April 2024

  Oslo Børs var sterkeste aksjemarked i Norden i april hjulpet av oppgang i råvarepriser, god fart i shipping og en svakere krone. Den nordiske Vinx-indeksen (i NOK) leverte også positiv avkastning. Amerikanske S&P 500 og verdensindeksen falt tilbake med motvind i økte amerikanske langrenter. Flere av de store amerikanske tech-selskapene leverte Q1-resultater bedre enn konsensus forventning og har dermed drevet mye av kursoppgangen mot slutten av måneden.