Arctic Insurance

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR ARCTIC INSURANCE AS

Behandlingsansvarlig

Arctic Insurance AS (org. no. 913 519 272) er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder på en forsvarlig måte.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Daglig leder er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som utføres av Arctic Insurance AS. Ansvaret er delegert til Ellen Framhus.

Formålet med behandlingen

Arctic Insurance behandler personopplysninger om kunder og kundens ansatte. I tillegg involveres eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Rettslige grunnlag

Personopplysningene som behandles av Arctic Insurance AS er nødvendige for inngåelse, gjennomføring og forvaltning av en pensjons- og/eller personforsikringsavtale. Arctic Insurance er databehandler, jf. GDPR Art. 4 nr.8, mens kunde er behandlingsansvarlig for personopplysninger, jf. GDPR Art 28.

Behandling av personopplysninger

Arctic Insurance behandler personopplysninger om kundens ansatte knyttet til megler og rådgivningstjenester som Arctic Insurance leverer.
Vi deler personopplysninger inn i følgende kategorier:

  1. Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, Navn, adresse, e-postadresse, kjønn, fødselsdato
  2. Identifikasjonsnumre utstedt av offentlige myndigheter, Personnummer
  3. Helsetilstand og helsestatus, Helsestatus og skademelding/skadesak
  4. Økonomiske opplysninger, Inntekt/pensjonsgrunnlag, kontonummer, eiendeler og andre økonomiske opplysninger

Sensitive personopplysninger, herunder punkt 2,3, og 4, lagres i en egen passordbeskyttet database og slettes etter avsluttet kundeforhold.

Innhenting av opplysninger

Når vi innhenter personopplysninger er det fordi det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av forsikringsavtaler. Arctic Insurance benytter telefon, e-post og andre digitale kommunikasjonskanaler til å innhente slik informasjon fra kunder. I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke personopplysninger ved samtykke. Samtykke skal være gitt frivillig og vedkommende skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene.

Utlevering av personopplysninger

I forbindelse med forsikringsmegling og rådgivning, samt ved bistand i forsikringstilfeller, kan Arctic Insurance gjøre personopplysninger tilgjengelig for tredjepart, det vil si forsikringsgivere og agenter. Tredjeparter skal til enhver tid overholde Arctic Insurances krav og gjeldende lovgivning for behandling og bruk av personopplysninger.
Vi forplikter oss til å ikke utlevere personopplysninger til utenforstående uten samtykke fra vedkommende, med mindre det er etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.

Arkivering og sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge Arctic Insurance har et saklig behov for dette i forbindelse med gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Når det ikke lenger er beov for å lagre personopplysninger, vil de bli slettet eller anonymisert.
Hver enkelt har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Arctic Insurance. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Hvordan sikres opplysningene?

Arctic Insurance har på plass sikkerhetstiltak av organisatorisk og teknisk karakter for å sikre at personopplysningene som behandles blir arkivert og benyttet kun for et tiltenkte formålet. Med organisatorisk karakter menes praksisrutiner, taushetsplikterklæringer og intern opplæring i behandling av personopplysninger. Med teknisk karakter menes tilgangsbegrensninger, driftsrutiner og elektronisk arkivering i tilknytning til IT-systemer.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om behandling av personopplysninger:
Tlf: +47 21 01 31 10
Mob: +47 930 49 811
Eller send oss en email

Postadresse: Haakon VIIs gt 5
P.O. Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo