Utredning om OTP - Benyttelse av A-meldinger

Rapport fra Skatteetaten om bruk av opplysninger fra a-ordningen for obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Finansdepartmentet 19.11.2019

 

Finansdepartementet ba den 4. juni 2019 Skatteetaten, i samarbeid med Finanstilsynet, Finans Norge og Nav og SSB, utrede om opplysninger som allerede rapporteres fra arbeidsgivere til offentlige myndigheter kan gjøres tilgjengelig for beregning av privat tjenestepensjon. 

Rapporten skisserer en løsning der arbeidsgivers allerede innrapporterte opplysninger om inntekt og arbeidsforhold til Skatteetaten og Nav deles med pensjonsforetak. 

Utredningens forslag kan bidra til å:

1. Øke antall arbeidsgivere som etterlever sine pensjonsforpliktelser 
2. Redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold, herunder: 

  • 720 millioner kroner i reduserte kostnader i året for arbeidsgivere (en time i rapportering), ifølge Finans Norge. Primært små arbeidsgivere 
  • 319 millioner kroner over 10 år i reduserte kostnader for forsikringsbransjen  
  • 1 til 2 milliarder kroner ekstra innbetalt i pensjon (Kilde: pensjonsselskapene)

3. Øke kvaliteten på opplysninger om arbeidsforhold i a-ordningen

Den gjeldende tilsynsordningen innebærer at Finanstilsynet følger opp tips og henvendelser utenfra om mulige brudd på OTP-loven. Om nødvendig, kan Finanstilsynet ilegge dagmulkt inntil arbeidsgiveren har opprettet en OTP-ordning.

Finansdepartementet vil behandle forslaget og vurdere mulige tiltak.

Rapport fra Skatteetaten: OTP forstudierapport (PDF)

Utredning om OTP - Benyttelse av A-meldinger