Pensjonskutt for uføre

Regjeringen vil kutte i pensjonen for uføre. LO sier nei

Uføre kan ikke velge å jobbe for å motvirke effekten av levealdersjusteringen i pensjonsreformen, fastslår LO.

Vi lever lenger. Det er en økonomisk utfordring for pensjonssystemet fordi mange av oss vil være pensjonister i langt flere år enn tidligere generasjoner. For å møte denne utfordringen ble det som en del av pensjonsreformen i 2011, innført en levealdersjustering.

Den betyr at pensjonen reduseres i takt med økt levealder.

Du kan velge

Pensjonsreformen innebærer at du kan velge å ta ut en relativt lav pensjon fra 62 år eller arbeide flere år for å sikre en best mulig pensjon. Dette er en mulighet uføre ikke har. Det ifører til at uføre vil bli hardt rammet av levealdersjusteringen uten at de har muligheter til å gjøre noe med det, slik yrkesaktive kan.

Valgte å skjerme

For å begrense denne effekten ble det derfor innført et skjermingstillegg for personer født mellom 1944 og 1953. Tillegget skjermet den uføre for rundt halvparten av virkningen av levealdersjusteringen. Nå foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at dette skjermingstillegget ikke skal videreføres for nye aldersgrupper som blir pensjonister.

Konsekvensen er at uføre født etter 1953 vil bli fullt ut rammet av levealdersjusteringen. Da forslaget ble lansert sa Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ifølge NTB, at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen». Hvs skjermingstillegget blir fjerne vil det innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

LO sier nei

I sitt høringssvar påpeker LO at uføretrygdede i all hovedsak befinner seg i jobber med lave inntekter.

– Mange uføre har hatt yrker med fysisk eller psykisk belastende arbeid, eller arbeidet i helkontinuerlig turnus med mye nattarbeid. Det er også flere kvinner enn menn som blir uføre. Uføre har hatt redusert inntekt i lengre tid før de går over til alderspensjon, slik at deres livsinntekt vil kunne være betydelig lavere enn en person som står i arbeid til de tar ut alderspensjon.

– Alt dette må vektlegges når pensjonsnivået ved 67 år skal fastsettes, krever LO.

Rammes hardere

LO påpeker også at de årskullene som hittil har gått av med pensjon har hatt en stor del av sin pensjonsopptjening i den gamle folketrygden. I tillegg har levealdersjusteringen gradvis blitt innfaset. De nye gruppene vil derfor bli rammet langt kraftigere av pensjonsreformen og levealdersjusteringen.

– Det virker derfor dobbelt urimelig å fjerne skjermingstillegget samtidig som behovet for det bare blir større, fastslår LO overfor Arbeids- og sosialdepartementet.

Høringen

«Forslaget som er til høring innebærer at alderspensjon til uføre født 1954 og senere skal levealdersjusteres på lik linje med alderspensjon til arbeidsføre, og at skjermingstillegget som har blitt innvilget i til uføre i årskullene 1944–1953 ikke videreføres for yngre årskull.»

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

 

Pensjonskutt for uføre