Pensjonskonto - april 2019

Status etter at finanskomitéen har avgitt innstilling 26. mars

Stortingets finanskomité leverte i 26. mars sin innstilling til forslaget om endring av innskuddspensjonsloven slik at konseptet «egen pensjonskonto» blir innført. Komitéen sto samlet bak innstillingen om lovmessig tilrettelegging for egen pensjonskonto. 2. april ble lovsaken behandlet og godkjent av Stortinget.

Som ventet ga komitéen full tilslutning til regjeringens forslag.

Behandling av Omkamp nr 1 – 12-månedersregelen

På bakgrunn av det som fremkom i Stortingets høring om saken 14. februar, var det likevel knyttet en viss spenning til spørsmålet om regjeringens forslag om avskaffelse av 12- månedersregelen (regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital) ville bli beholdt. I den høringen tok alle arbeidsgiverorganisasjonene til orde for at forslaget om opphevelse av 12-månedersregelen burde trekkes inn igjen, og plasseres sammen med spørsmålet om «pensjon fra første krone», som Stortinget har vedtatt en videre utredning av.

I finanskomitéen var det imidlertid ingen av partiene som fulgte opp dette, og det var dermed full oppslutning også om opphevelse av 12-månedersregelen. Begrunnelsen fra komitéen var at dette spørsmålet allerede måtte anses ferdig utredet.

Omkamp nr 2

Noe overraskende fremmet opposisjonspartiene i komitéen deretter nok en gang forslag om at enhver pensjonsopptjening skal starte uavhengig av alder ved opptjening (dvs bortfall av 20-årsregelen), uavhengig av stillingsbrøk (dvs bortfall av 20-prosentregelen) og, ikke minst, at opptjeningen skal starte fra første krone! Som begrunnelse for denne omkampen ble det gitt en henvisning til begrunnelsen for opphevelsen av 12-månedersregelen, nemlig at disse forholdene også måtte anses ferdig utredet! Lovendringsforslag for gjennomføring av disse tre liberaliseringsforslagene ligger nå som en mindretallsinnstilling fra komitéen.

Manglende forskrift

Det er som kjent fortsatt åpne spørsmål til den endelige løsning for praktisering av egen pensjonskonto, først og fremst

  • Hvilken kompensasjonsregel skal gis for arbeidsgivers kompensasjon til arbeidstaker for forvaltningskostnadene, når arbeidstaker benytter selvvalgt leverandør?
  • Hvilken form for «reell garanti» skal være gitt for pensjonskapitalen, for at kapitalen ikke kan overføres til ny arbeidsgivers selskap med passivt samtykke?

Finanskomitéen kom i innstillingen naturlig nok ikke inn på disse spørsmålene, utover at de skal besvares i forskrift som skal sendes på høring.

(Saken ble behandlet i Stortinget 2. april og lovendringene ble enstemmig vedtatt. Opposisjonens tilleggsforslag om krav til pensjonsopptjening fra første krone etc., falt mot opposisjonens stemmer).

Kilde: Falkeblikk (Erling Falk)

Pensjonskonto - april 2019