Folketrygdens grunnbeløp - juni 2019

Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

Grunnbeløpet i folketrygden benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. 
1. mai 2019 ble grunnbeløpet justert til kr. 99 858. Dette tilsvarer en økning på 3,07 %

 

Grunnbeløpet reguleres i samsvar med lønnsveksten
Til grunn for reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret. Uføretrygd og andre ytelser som blir regulerte i tråd med endringer i grunnbeløpet, blir dermed regulert i samsvar med lønnsveksten. 

For alderspensjon under utbetaling gjelder andre regler
Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, med fradrag av 0.75 %. Regulering av pensjoner under utbetaling er satt til 2,4 %
Det er arbeids- og sosialministeren som har ansvaret for gjennomføringen av drøftingsmøtene om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. 

Ref: Regjeringen.no, 24.05.2019
Les mer på regjeringen.no

Folketrygdens grunnbeløp - juni 2019