Pensjonsmarkedet - mai 2020

Pensjonsmarkedet preges av koronasituasjonen

Finans Norge – 25. Mai 2020 

Innskuddspensjonsmarkedet preges av koronakrisen. Fallet i verdipapirmarkedene reduserte den totale kapitalen i innskuddspensjon med om lag 10 prosent i løpet av første kvartal i år. Fallet utgjorde 33 milliarder kroner. Det viser ny statistikk fra Finans Norge. 

Verdifallet var noe sterkere for aktiv opptjening, sammenlignet med fallet for tidligere opptjening (pensjonskapitalbevis).

Negativ inngang på året

I første kvartal 2020 har finansmarkene i verden og i Norge vært sterkt negativt påvirket av koronasituasjonen. Aksjekurser og oljepris har falt, antall arbeidsledige og permitterte har steget kraftig, kronen har svekket seg og Norges Bank har satt styringsrenten til 0.

Forhåpentligvis er mange av disse effektene midlertidige og vil kunne reverseres etter hvert som landene og økonomien gjenåpnes, men det hersker per i dag stor usikkerhet mht. når og hvor raskt økonomien kan ta seg opp igjen.

Fall i innskuddspensjonskapital 

Den negative makroøkonomiske utviklingen i årets første kvartal, har også medført et kraftig fall i kapitalen i innskuddspensjonsordninger. Samlet kapital i innskuddspensjon falt med 33 milliarder kroner (10 prosent, siden årsskiftet).

Hoveddelen av midlene i innskuddspensjon har eget investeringsvalg. En vesentlig del av disse midlene, spesielt den delen som skal spares over lang tid, er plassert i aksjer som særlig rammes hardt av verdifall. De øvrige plasseringene er i hovedsak midler som snart skal utbetales eller som er plassert mer forsiktig av hensyn til å ta ned risiko (rentepapirer o.l.)

Midlertidig krise?

Typisk tilbyr mange av pensjonsleverandørene såkalte alderstilpassede spareprofiler for sine innskuddspensjonskunder, og er noe mange kunder benytter. Dette innebærer at pensjonsmidlene plasseres i en kombinasjon av aksjer og rentepapirer, slik at aksjeandelen trappes ned gradvis etter hvert som man nærmer seg uttaksalder. På denne måten reduseres risikoen for kraftige fall i pensjonsmidlene rett før de skal tas ut.           

De fleste rådgivere anbefaler kundene å tenke langsiktig med sparemidlene og ikke gjøre store endringer. Det er vanskelig å kjøpe og selge seg ut før det skjer store endringer i markedene. Er du usikker på hvordan du bør tilpasse deg og din pensjonssparing, bør du ev. kontakte din pensjonsleverandør.

Merkbar økning i kundehenvendelser

Pensjonsselskapene har den siste tiden hatt en merkbar økning i forespørsler fra pensjonskunder til sine kontaktsentre, som følge av at mange er usikre på hvordan de skal tilpasse sine forsikringer og sparing i denne situasjonen. Pensjonsleverandørene merker også stor pågang fra permitterte, og fra bedrifter som står i en oppsigelses-, permitterings- eller konkurssituasjon.    

Egen pensjonskonto     

Egen pensjonskonto ventes å bli innført fra 01.01.2021, og vil være en stor reform. Lov om egen pensjonskonto er vedtatt. Det gjenstår å få på plass forskrifter til denne loven, bl.a. med en presisering av når loven skal tre i kraft. Finansdepartementet har sendt forslag til forskrifter på høring – med høringsfrist 3. august.

Pensjonsmarkedet - mai 2020