Euro handles i skrivende stund over 9,80 mot kronen. Med unntak av noen dager på tampen av 2008 har euroen aldri vært dyrere målt i vår hjemlige valuta. I en årrekke har oljeprisen og dernest den forventende rentedifferansen mot andre land bidratt til å foklare en overveiende del av svingningene i kronens verdi. Siden slutten av august har imidlertid oljeprisen styrket seg med omlag 10 dollar (til USD 61/fat), mens euroen har steget fra 9,25 til nesten 9,80. I følge enkle – men historisk velfungerende modeller  – «burde» en euro ha kostet rundt 9 kr.

Ser vi på kronens handelsveide realverdi, er denne ca 10 prosent (eller 1,5 standardavvik) under sitt historiske gjennomsnitt siden systemet med overveiende flytende valutakurser så dagens lys tidlig på 1970-tallet. Valutanalyltikere peker på at norske kroner har blitt «smittet» av en svak svensk krone og at «flyt», teknikaliteter, bekymringer rundt boligmarkedet og sesongsvingninger bidrar til en «unormalt» svak krone. Strukturelle forklaringer som «peak oil» og en vedvarende svak norsk relativ produktivitetsvekst kan selvsagt være argumenter for at kronen vil forbli «svak». Mye tilsier – gitt den nåværende oljepris og konjunktursituasjon - imidlertid at kronen over tid bør styrke seg.

I Arctic Nordic Equities teamet vokter vi oss vel for at våre investeringscases skal være tuftet på forutsetninger om at kronen skal svinge den ene eller andre veien. Valutakurser må imidlertid hensyntas løpende i investeringsanalysen. Vår erfaring er at «markedet» ofte overser den potensielle betydningen av endrede valutakurser, i hvert fall inntil det blir et «tema». Mange nordiske selskaper operer i hovedsak utenfor sine hjemmemarkeder, og påvirkes både direkte og indirekte av endringer i kronens verdi. Her hjemme vet vi f eks. at oppdrettsselskaper og eksportorienterte selskaper som Borregaard og Ekornes over tid vil nyte godt av en svak norsk krone. Likeledes er det slik at en overveiende del av selskapene på Stockholmsbørsen nyter godt av en svak svenske krone.

På overordnet nivå kan man som investor i Norden se på en egen valuta og valutakursendringer som et gode. Historien viser at norske og svenske kroner har falt i urolige tider, og en svakere valuta representerer dermed type automatisk stabilisator, eller en «hedge» om man vil. I 1986, tidlig på 1990-tallet, i 1998, under finanskrisen og etter oljeprisfallet i 2014 så vi dette i praksis. En svakere valuta virket den gang som en støtpute for økonomien og for aksjemarkedet. God aktiv forvaltning vil i tillegg kunne bidra til at man høster meravkastning dersom man har gjort hjemmeleksen med hensyn til valutakursenes innvirkning på selskapenes inntjeningsevne.


>> Les mer om fondet Arctic Nordic Equities
>> Invester i Arctic Nordic Equities i din aksjesparekonto eller IPS


Arctic Nordic Equities is an equity fund investing in
 successful Nordic companies . The fund is run by Sindre Sørbye, Tore Mengshoel and Ole Dahl, whom have a been part of the same investment team since coming together at Orkla ASA’s Investment Division. Along with analyst Thomas Rasmussen, the team is responsible for Arctic Norwegian Equities II and the Arctic Nordic Equities fund. The latter was started in 2012 while Arctic Norwegian Equities II was started in 2014. . 

Past performance in Arctic Nordic Equities is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative.