Det norske aksjemarkedet

Vi mener at det norske aksjemarkedet er et bra sted å investere. Norske børsnoterte selskaper er lønnsomme og historisk konkurransedyktige internasjonalt. Over de siste 20 årene har det norske aksjemarkedet levert blant de beste i verden.

Selskapene på Oslo Børs selger hovedsaklig til utlandet, noe som eksponerer selskapene mot globale markeder og internasjonal vekst. Eksempler inkluderer oljeselskapet Equinor, teleoperatøren Telenor, aluminiumselskapet Norsk Hydro og gjødselprodusenten Yara. Selskaper som i større grad er eksponert mot den norske økonomien er konsumselskapet Orkla og finansielle institusjoner some DNB. Oslo Børs har en relativt stor energisektor sammenlignet med andre aksjemarkeder i tillegg til at den har en unik eksponering mot laksenæringen, som utgjør opp mot 15 prosent av Oslo Børs Hovedindeks.

Norge er en liten og åpen økonomi med 5,3 millioner innbyggere. BNP per innbygger er blant de høyeste i verden, takket være en velutdannet befolkning og landets store petroleumreserver. Norge har relativt små klasseforskjeller og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Landet rangeres som nummer 1 på UN Human Development Index. Den norske staten har en AAA kreditt rating med stabile utsikter, og et godt kapitalisert bankvesen.  Overskuddsinntekter fra petroleumsindustrien blir spart til fremtidige generasjoner i «oljefondet» (Statens Pensjonsfond Utland) som har passert 8000 milliarder kroner.

Norske selskaper har generelt god eierstyring. I Norge har retningslinjer for god eierstyring blitt systematisert av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). Børsnoterte selskaper skal ha et uavhengig styre, og administrerende direktør kan ikke sitte i styret. Det er skarpt fokus på likebehandling av aksjonærer, derfor er det sjeldent med forskjellige andelsklasser på Oslo Børs. Vi anser selskapenes kommunikasjonen som generelt god og etterettelig, og vår tilgang til toppledelsene er god. Prinsippene for god selskapsledelse er gitt på et «overhold eller forklar» basis, som betyr at selskaper skal forklare i rapporter når og hvorfor de avviker fra prinsippene.

 

 

OSEFX vekting, 1.okt 2018. (Source: Oslo Børs, Bloomberg)

 

 

 

Arctic Norwegian Value Creation is research driven and truly index-independent UCITS fund. The investment process focus on identifying companies which are considered to be value-creating over time at a reasonable price. The portfolio is constructed by bottom up stock picking. There are no constraints regarding sectors and the goal is to achieve the best possible long-term risk-adjusted return. The funds benchmark is Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (OSEFX).

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.