Hvorfor rentefond

Hvordan investere når inflasjon og renter stiger?

Høyeste inflasjon siden 2008 gir betydelig negativ realrente på bankkonto
Inflasjonen (prisveksten) i de store vestlige økonomiene har gjort et kraftig hopp gjennom 2021 godt ledet av USA. I november ble «headline» inflasjon i USA på hele 6,8%, mens tilsvarende norsk inflasjon økte med 5,1%. Dette er den høyeste registrerte inflasjonen i Norge siden 2008.


Graf: Årlig headline KPI (konsumprisindeksen) i Norge for perioden 1980 til nov. 2021

Økte renter gjennom 2022 og 2023
I lang tid var flere av de store sentralbankene klare på at økningen i inflasjonen måtte ansees for å være midlertidig. Nå har imidlertid den amerikanske sentralbanken(FED) snudd i sitt syn på inflasjonen, og har pensjonert ordet «transatory». For å bekjempe inflasjonen ønsker de nå å komme i gang med å heve rentene raskt, men før de kan gjøre dette må de avslutte sine verdipapirkjøp (tapering). På sitt møte i desember dobblet de derfor takten for tapering, vil dermed være klare til å heve rentene allerede i mai 2022. FED legger nå opp til 3 rentehevinger i 2022 og ytterligere 3 i 2023.

Flere sentralbanker deler nå FED sitt syn på tiltagende inflasjonspress og den engelske sentralbanken (BOE) valgte derfor å heve renten på sitt møte i desember. Den europeiske sentralbanken (ECB) var mer forsiktig på tross av at også de reviderte inflasjonsutsiktene betydelig opp. ECB legger opp til å avslutte sitt kriseprogram (PEPP) i løpet mars 2022, mens en renteheving trolig ikke vil kommer før i 2023.

Her hjemme valgte Norges Bank å heve renten til 0,5% på sitt møte i desember. Det var stor usikkerhet i forkant om banken faktisk ville utsette rentehevingen pga Omikron, men de holdt seg til planen. Det forventes nå ytterligere 5 hevinger de kommende to årene. Bankens anslag for kjerneinflasjon ble økt og de ser nå for seg at den vil komme opp til målet på 2% innen tredjekvartal 2022.

Med en inflasjon på 2% skal også norske lange 10 års renter opp fra dagens nivå.

Bankkonto er ikke stedet å gjemme seg
I dag ligger pengemarkedsrenten i Norge på 0,8% (Nibor) mens vi har en vesentlig høyere inflasjon. Det vil si at vi har en negativ realrente (nominell rente minus inflasjon).  I en verden med negative realrenter er cash IKKE King, og det lønner seg ikke å ha penger på bankkonto til om lag 0% rente. Konsekvensen av en slik beslutning er at din formue og forringes.

Arctic Return er et trygt sted for sparepengene dine og med god forventet avkastning
Arctic Return er et lavrisiko-rentefond med kort rentebinding. Fondet investerer hovedsakelig i flytende renteobligasjoner (FRN) og har en rentebinding som ligger rundt tre måneder.

Arctic Return investerer i rentebærende papirer som obligasjoner og sertifikater i det nordiske markedet. Kredittkvaliteten i fondet er høy og skal til enhver tid, i gjennomsnitt, være vurdert til Investment Grade. Fondet er et UCITS fond, som betyr at fondet følger strenge regler i forhold til diversifisering av porteføljen.

Arctic Return har levert en svært stabil og konkurransedyktig avkastning siden oppstart.

Den løpende avkastningen i fondet ligger nå på 2,2%, men den vil øke 3% mot slutten av 2022 gitt at Norges Bank hever renten 4 ganger de kommende 12 månedene.

Arctic Return er et godt alternativ til pengemarkedsfond og sparekonto i bank, og har levert vesentlig bedre avkastning enn bankinnskudd hvert år siden oppstart i 2010, kun med ett unntak (2015).

Arctic Return har 5 stjerner hos Morningstar på 3, 5 og 10 års historikk.

Morningstar kåret Arctic Asset Management til det beste renteteamet i Norge, både i 2020 og 2021.