Fondet

Arctic Norwegian Equities har en strukturert og repeterbar investeringsprosess, forvaltet av et erfarent investeringsteam med god track record. Fondet er et UCITS fond og har ingen stil- eller industritilt, men søker gjennom en Fair Value tilnærming å ha overvekt i underprisede aksjer. Vår Fair Value analyse tar hensyn til både kvantitative og kvalitative aspekter. Vi analyserer selskap, sektor, verdsettelse og sentiment. Vi mener vår erfaring og strukturerte investeringsprosess har bidratt til fondets gode historiske resultater.

Vårt Fair Value rammeverk foretrekker veldrevede selskaper med en tydelig strategi, som vi tror på. Det legger vekt på et erfarent styre og toppledelse, og god støtte fra selskapets eiere. Vi som forvaltere har et investeringsansvar. Vi tror selskaper med fokus på miljø, selskapsledelse og sosialt ansvar, er mer sannsynlig til å skape meravkastning til investorene over tid. Vi ser etter aksjer med en attraktiv verdesettelse, bl.a. gjennom våre modeller av diskontert kontantstrøm (DCF) og prisingsmultipler. Vi foretrekker aksjer som har god likviditet. Sektorer med solid tilbud-etterspørsel balanse og selskaper som opererer i sektorer med inngangsbarrierer, er foretrukket i vår investeringsprosess.

Porteføljeforvaltere for Arctic Norwegian Equities er Albert Collett og Alexander Larstedt Lager. Albert Collett har 8 år med sterke resultater hos Arctic Asset Management, og før det et tiår med god avkastning hos Alfred Berg. De siste 20 årene har han vist en god egenskap til å forvalte fond i forskjellige markedstilstander, i alt fra oppgang- til nedgangstider, finanskrisen og dot com boblen, og under sterke eller svake råvaremarkeder.

 

 

 

Arctic Norwegian Equities is a UCITS fund focusing on Norwegian equities. The fund seeks to buy undervalued shares and be a stock picker through a structured and repeatable investment process. Our bottom-up fair value analysis includes analysis of the company, its sector, valuation, stock sentiment and ESG. The fund is style independent, and has no sector limitations. The fund’s benchmark is Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (OSEFX).

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.