Investeringsfilosofi og prosess

Investeringsfilosofi og prosess

Vi har en fundamental og stil-nøytral investeringsfilosofi. Vår tese er at i det lange løp er forskjellen mellom aksjepris og rettferdig verdi relativt liten, men kortsiktig kan aksjer være over- eller underpriset. Vår ambisjon er å utnytte kortsiktige prisfluktuasjoner til å kjøpe aksjer som er underpriset, og selge aksjer som er overpriset. Vi implementerer vår investeringsfilosofi gjennom et erfarent investeringsteam med en strukturert og repeterbar investeringsprosess, noe vi mener har bidratt til våre sterke historiske resultater.

 

Vår analyse innebærer både kvantitative og kvalitative faktorer, og inkluderer verdivurdering samt elementer fra strategisk analyse. Prosessen innebærer et visst hinder for nye investeringer, noe vi mener hjelper oss å unngå feilinvesteringer.

 

Vår prosess består av fem hoveddeler:

 • Søking og seleksjon: Aksjene i vårt investeringsunivers er dekket av våre porteføljeforvaltere og investeringsteam. I vår rangeringsrutine i Fair Value rammeverket, går vi gjennom alle aksjer vi anser som en del av vårt investeringsunivers og velger et utvalg av aksjer for nærmere analyse.
 • Dybdeanalyse: Neste steg i prosessen er å analysere de utvalgte selskapene. Vi undersøker selskapsrapporter, møter selskapsledelse, gjør selskapsvisitter, og bruker sektoreksperter. Vi diskuterer potensialet til selskapene med hele vårt investeringsteam.
 • Fair Value analyse:
  - Selskap: Vi undersøker selskapets toppledelse, styre og eiere. Vi ser også på tilgang til natur- og menneskelige ressurser, som potensielt kan gi opphav i en konkurransefordel. Vi ønsker å investere i veldrevede selskaper med en profitabel forretningsmodell og en tydelig strategi.
  - Verdsettelse: Verdsettelse gjøres bl.a. gjennom modeller av diskontert kontantstrøm (DCF) eller bruk av prisingsmulitpler. Vi vurderer også utbytte og kapitalavkastning i lys av selskapets vekst og risikoprofil. Vi gjør også Sum-Of-The-Parts verdsettelse, hvor vi separat verdivurderer et selskaps ulike virksomhetsområder.
  - Sentiment: I sentiment ser vi på aksjespesifikke vurderinger, fremst av alt aksjelikviditet. En del av denne vurderingen er underliggende utvikling i aksjekursen, eller markedstema som potensielt kan forbedre likviditeten til aksjen.
  - Sektor: Her analyserer vi industrien og dens konkurransesituasjon. Noen sektorer har sterke inngangsbarrierer, og firmaer kan utnytte en sterk markedsposisjon i monopolistisk eller oligopolistisk konkurranse. Selskaper som opererer i slike sektorer er mer sannsynlig til å generere meravkastning over tid, sammenlignet med selskaper i bransjer med lave inngangsbarrierer og fri konkurranse. Vi undersøker også markedsutsiktene, og balansen mellom tilbud og etterspørsel. Høy markedsvekst er attraktivt, særlig i kombinasjon med lav tilbudsvekst fra konkurrentene. Vi ser også på makrotrender og potensialet for sektor «disruption».
  - ESG: Vi legger stor vekt på vårt investeringsansvar. Selskaper med fokus på miljø, selskapsledelse og sosialt ansvar er, etter vårt syn, mer sannsynlig til å levere meravkastning til investorer over tid. Derfor undersøker vi miljøutfordringer, selskapsledelse og sosial ansvarlighet hos selskapene, og vi er på jakt etter selskaper med en bærekraftig profil.
 • Rangering: Basert på kriteriene ovenfor, rangerer vi alle aksjene i vårt investeringsunivers. Rangeringen er gjort regelmessig. I denne prosessen setter vi også individuelle målpriser for aksjer.
 • Porteføljekonstruksjon: Rangeringen er et virkemiddel vi bruker til å bestemme våre over- og undervekt posisjoner, men det er likevel en fleksibel tilnærming. Scoren må ikke overensstemme nøyaktig med porteføljevektingen, men i stor grad er det slik at selskapene med høyest score har den høyeste overvekten. På den måten passer vi på at alle elementene fra vår Fair Value analyse er tatt til betraktning i vår porteføljekonstruksjon.

 


Arctic Norwegian Equities is a UCITS fund focusing on Norwegian equities. The fund seeks to buy undervalued shares and be a stock picker through a structured and repeatable investment process. Our bottom-up fair value analysis includes analysis of the company, its sector, valuation, stock sentiment and ESG. The fund is style independent, and has no sector limitations. The fund’s benchmark is Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (OSEFX).

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.