Innskuddspensjon fra arbeidsgiver er nå vanlig i Norge. For mange arbeidstakere er det minimumsløsningen for pensjon som gjelder. Det betyr at det kun settes av 2 prosent av lønnsinntekten til kommende pensjon. Med en gjennomsnittlig lønnsinntekt på kr 500 000,- betyr dette at man etter 30 års opptjening vil sitte igjen med under en million kroner. Dette vil kunne fortone seg som lite dersom man ser for seg mange år som pensjonist.      

Sparer man i tillegg kr 40 000,- per år i IPS, vil man kunne oppnå et samlet sparebeløp på rundt 4,0 million kroner. Sammen med pensjonen fra arbeidsgiver og Folketrygden, vil dette kunne gi en vesentlig større frihet for deg i dine kommende år som pensjonist. 

Arctic Fund Management tilbyr IPS hvor du kan velge mellom Arctics ulike aksje- og rentefond. Dette er noen av Norges ledende fond. Du sparer, vi investerer - for deg og din fremtid!

Ønsker du å vite mer om Individuell Pensjonssparing, Les mer om IPS hos Arctic her. Arcticfondene har en årlig avkastning de siste 3-5 årene på mellom 11 og 21 prosent. Se oversikt over fondenes avkastning, men vær klar over at historisk avkastning er ingen garanti for det som skal skje fremover.

 

Årlig sparebeløp fordeles månedelig og forutsetter en gjennomsnittlig årlig avkastning i aksjemarkedet på 6,25 prosent (Kilde: Finans Norge). Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning for evt fond presentert er alltid fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Sparing i IPS har for inntektsåret 2017 et skattefradrag på 24% og 23% for inntektsåret 2018. Sparepenger i IPS er låst frem til 62 års alder og må taes ut i en periode på minimum 10 år.