Fokuset i mai har fortsatt å dreie seg om rentehevinger, inflasjonsutvikling, råvarepriser og krigen i Ukraina. Det globale aksjemarkedet har vært volatilt, hvor det trekkes i ulike retninger. På den negative siden har man utviklingen i Ukraina, høye hvetepriser, høye oljepriser, fallende PMI og økende inflasjon. Mens vi på den positive siden har gjenåpning av Kina, og at indikatorer som Citi Inflation Surprise index og US break even inflation rate viser at vi allerede kan ha sett toppen av inflasjon og lange renter.  

Det norske aksjemarkedet fortsatte å gjøre det bedre enn andre ledende børsindekser, godt hjulpet av en videre økning i oljeprisen. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 3,8% mens den nordiske VINX indeksen falt med 0,4%, målt i norske kroner. Energi sektoren bidro 4,1%-poeng til hovedindeksen på Oslo Børs og 0,5%-poeng til den nordiske indeksen. Aksjemarkedet i USA målt ved S&P 500 i USD endte flatt for måneden. Den amerikanske teknologi-indeksen Nasdaq som hadde sin verste måned i april siden finanskrisen, fortsatte videre ned i mai med 3,3%. MSCI World Index i USD falt med 0,2%. 

Oljeprisen varierte betydelig gjennom måneden og var i en periode ned 5% før den endte opp 8% til USD 116 per fat målt ved Brent spot ved utgangen av mai. Rulling av månedskontrakt medførte et teknisk fall i spotprisen 31. Mai. Brents juli-kontrakt økte 15% gjennom mai og endte på USD 123 per fat. Positive nyheter rundt gjenåpning av kinesisk økonomi etter covid 19-nedstengninger, kombinert med at de første kinesiske makrotallene for mai var langt mindre negative enn fryktet var en viktig prisdriver. Kinesisk oljeforbruk har falt om lag 10% siden covid 19-utbruddet i Kina begynte i mars og hvis myndighetene nå har fått kontroll kan man få en reversering. Kina er verdens nest største oljekonsument og største importør, så det slår på markedsbalansen. I tillegg kom det nyheter om at EUs ledere er enige om å delvis slutte å importere olje fra Russland, noe som også bidro til høyere priser. Unntak gjøres for sentral-Europa hvor Ungarn, Slovakia og Tsjekkia vil fortsette å importere via Druszhba-rørledningen. Tyskland og Polen vil stoppe sin import via denne ledningen og i tillegg stopper resten av EU med import via sjø. Totalt rammes 90 prosent av oljeeksporten til Russland av forbudet.  

Bloombergs Commodity Index som speiler et stort utvalg råvarepriser økte med 1,4% i mai. Her var det energi som trakk opp mens metallprisene korrigerte noe ned. Aluminium, kobber og nikkel falt alle gjennom måneden med henholdsvis 9%, 3% og 11%.  

En godkjent rapporteringssesong for 1. kvartal har bidratt til å øke inntjeningsestimatene gjennom mai for alle de nordiske markedene. Dette er særlig positivt for Sverige og Finland hvor estimatene startet å trende lavere etter 4. kvartal. Det er likevel viktig å påpeke at det er store forskjeller mellom sektorene. I Danmark står for eksempel fraktselskapet Maersk for en betydelig del av den positive revideringen. I Norge er det energi og materialer grunnet de sterke råvareprisene som bidrar mest til løftet i estimatene. Mange selskaper har fremhevet økende kostnadsinflasjon, men foreløpig ser den ikke ut til å overraske markedet negativt i særlig grad. Litt over halvparten av de største nordiske selskapene rapporterte en EBIT margin i Q1 som var høyere enn forventet.   

Konsumprisindeksen (KPI) i eurosonen steg med 8,1% på årsbasis i mai, opp fra 7,4% måneden før. Det var på forhånd ventet en økning på 7,7%. Så mye har prisene i eurosonen aldri steget tidligere. Kjerneinflasjonen steg i samme periode 3,8%, sammenlignet med 3,5% i april. Økonomene hadde på forhånd ventet en kjerneinflasjon på 3,5%. Den rekordhøye inflasjonen ble særlig drevet av høye energi og matvarepriser. I starten av juni er det rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ECB), hvor det ventes at sentralbanken begynner med rentehevinger i sommer for å stramme inn pengepolitikken og få kontroll på inflasjonen.  

Aktiviteten i primær markedet for både investment grade og high yield obligasjoner tok seg opp mot slutten av måneden. Både nordisk og europeisk high yield spreader endte opp, og særlig volatilt var det for europeisk high yield som var opp på +494 bp før de endte +434 bp, ned 10 bp for måneden. Både korte og lange renter falt tilbake etter en topp 9. mai. Den norske 10-årsrenten falt med 4 bp til 2,73% og 3 måneders Nibor falt med 5 bp til 1,22%. Amerikansk 10 årig statsrente endte ned 7bp gjennom måneden til 2,86%.